Základné údaje o škole

12


Názov školy: Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Škola je právny subjekt, nemá organizačné zložky.

Zriaďovateľ: Obec Valaliky

Typ školy: plnoorganizovaná základná škola

Druh školy: základná škola

Vyučovací jazyk: slovenský


Charakteristika školy:

Základná škola Valaliky je plnoorganizovaná škola s deviatimi postupovými ročníkmi. Na prvom a druhom stupni je spravidla po dvoch paralelných triedach. Kapacita školy je 700 žiakov. Tvoria ju 3 pavilóny s telocvičňou, tiež fungujúci školský klub detí. Škola je umiestnená v centre obce pri hlavnej ceste. V jej blízkosti je park, obecný úrad, zdravotné stredisko, dopravné ihrisko, kostol Všetkých svätých, materská škôlka. Pri škole je autobusová zastávka na obce Kokšov Bakša a Geča v oboch smeroch. Žiaci, zamestnanci aj verejnosť využívajú pri dochádzke do školy cyklistický chodník obce Valaliky.


Charakteristika žiakov:

Základná škola je spádovou školou pre deti obce Valaliky a Kokšov Bakša. Našu školu navštevujú aj deti z obce Geča. Priemerný počet žiakov, ktorí navštevujú školu sa pohybuje v posledných rokoch okolo 420 žiakov. Našu školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre týchto žiakov vytvárame vhodné podmienky k socializácií a úzko spolupracujeme so sociálnym odborom obce Valaliky.


Charakteristika učiteľského zboru:

Pedagogický zbor učiteľov má približne 30 zamestnancov, podľa konkrétnej presnej potreby v danom školskom roku, podľa počtu žiakov a 8 prevádzkových zamestnancov. Pedagogický zbor dotvárajú výchovný poradca a v špeciálnych triedach učia špeciálni pedagógovia. Tvoria ho učitelia s veľkou prevahou žien, od mladých absolventov a začínajúcich pedagógov až po skúsených kolegov s druhou atestáciou. Zbor je plne kvalifikovaný, niektorí kolegovia si rozširujú aprobácie v súlade plánom kontinuálneho vzdelávania a s profiláciou a potrebou školy. Škola úzko spolupracuje s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorá vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

Copyright © 2023 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide